Menu
0 Comments

فـراخـوان ۸۵٠٠ گـریـن کـارت آمریکا

فـراخـوان ۸۵٠٠ گـریـن کـارت آمریکا
هفته پیـش اداره ایمیگـرشـن آمـریکـا اعـلام کـرد کـه نـزدیـک بـه ۸۵٠٠ گـریـن کـارت کـه از سـوی ایـن اداره بـرای متقـاضیـان بـا صـلاحیـت ارسـال شـده بـود دارای اشتبـاهـاتـی اسـت کـه بـایـد سـریعـات پـس فـرستـاده شـود تـا بـار دیگـر مـراحـل صـدور آنهـا بعـد از تصحیـح صـورت گیـرد.
گرین کارتهای صادر شده دارای اشتباه در قسمت اقامت از زمان است. ایـن گـریـن کـارتهـا بیشتـر متعلـق بـه کسـانـی اسـت کـه از طـریـق ازدواج بـا یـک سیتیـزن آمـریکـا گـریـن کـارت دریـافـت کـرده بـودنـد. کسـانـی کـه از طـریـق همسـر گـریـن کـارت آمـریکـا را مـی گیـرنـد مـی تـواننـد بعـد از مـدت زمـان ۳ سـال تقـاضـای تـابعیـت کننـد امـا از آنجـایـی کـه تـاریـخ نـوشتـه شـده روی گـریـن کـارت آنهـا اشتبـاه اسـت بـاعـث مـی شـود کـه مـدت زمـان زیـاد زمـان طـی شـود تـا افـراد بتـواننـد تقـاضـای تـابعیـت کننـد. طبقـه اطـلاعیـهUSCISگـریـن کـارت هـای ارسـال شـده بیـن مـاه فـوریـه تـا آخـر آپـریـل ۲٠۱۸ بـوده اسـت. .USCIS اعـلام کـرده کـه دارنـده گـان ایـن گـریـن کـارتهـا حـداکثـر ظـرف ۲٠ روز گـریـن کـارتشـان را جهـت گـرفتـن گـریـن کـارت جـدیـد پـس بفـرستنـد و بعـد از ۱۵ روز گـریـن کـارت هـای صحیـح بـرای آنهـا ارسـال خـواهـد شـد.
لطفا به دقـت نـامـه هـای دریـافتـی خـود را بـه دقـت چـک کنیـد. به دلیل اشتباه تاریخ در این گرین کارتها دارندگان این کارتها در اقدام برای تابعیت آمریکا دچار مشکل شوند
اداره USCISهمچنیـن تلفنـی بـرای کسـانـی کـه نیـاز بـه کمـک دارنـد و یـا تصمیـم بـه مسـافـرت دارنـد در نظـر گـرفتـه اسـت کـه افردا می توانند دریـافـت کمـک و رفـع اشکـال بـا ایـن شمـاره تمـاس بگیــرنــد
1-800-375-5283

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *