Menu
0 Comments

سه قسمت شدن کالیفرنیا به رای گذاشته می‌شود؟

آیا باید پرجمعیتترین ایالت کشور به 3 ایالت جداگانه تقسیم شود؟ ممکن است رایدهندگان کالیفرنیا بتوانند در پاییز امسال، در این مورد تصمیمگیری کنند.

طرح تقسیم شدن کالیفرنیا به 3 قسمت جداگانه (که CAL 3 خوانده میشود) بیش از 2 برابر میزان موردنیاز، امضا به دست آورده تا بتواند در ماه نوامبر به رای گذاشته شود. تیم دراپر، سهشنبه هفته گذشته اعلام کرد که موفق شده برای این طرح، 600 هزار امضا از رایدهندگان واجد شرایط در گوشهوکنار کالیفرنیا جمعآوری کند. این در حالی است که براساس قوانین ایالتی، تنها 365 هزار امضا برای به رای گذاشتن طرحها، مورد نیاز است.

دراپر میگوید، با این طرح، هر قسمتی از کالیفرنیا تبدیل به یک ایالت خواهد شد تا بتواند دولت محلی خاص خود را داشته باشد و با هویتی منطقهای و خاص، قابلیت اتکا و ویژگیهای نمایندگی دولت ایالتی هم افزایش یابد.

اما چنین طرحی چگونه میتواند به کالیفرنیا کمک کند؟ ادعا میشود که تقسیم شدن کالیفرنیا به 3 ایالت مختلف، میتواند مهمترین مشکلات این ایالت، یعنی ناکارایی مدارس، مالیاتهای سنگین، فرسوده شدن زیرساختها و تصنعی بودن دولت را بهبود بخشد.

دراپر توضیح میدهد که 3 قسمت شدن کالیفرنیا، باعث میشود تا قدرت جوامع محلی افزایش یابد و آنها بتوانند تصمیمهای بهتر و منطقیتری برای شهروندانشان اتخاذ کنند. او در یک کنفرانس خبری در دانشگاه دراپر بیان کرد: آغاز به کار 3 ایالت جدید از نقطه صفر، به معنای آن است که میتوان تجربیات گذشته را داشت؛ فرصتی برای تمام کارهای جدیدی که میتوان انجام داد، به دست آورد و در نهایت، تمام نواقص کنونی را رفع کرد.

او معتقد است: زمانی که شما در کنار هم میایستید و ماموریت جدیدی را با یکدیگر شروع میکنید، نگاه تازهای به موضوع خواهید داشت و چیزهای بهتری به وجود خواهید آورد. دراپر بیان میکند، با وجود 3 دولت ایالتی کوچک، به مردم بهتر خدمترسانی میشود؛ ضمن آنکه همچنان مرزهای تاریخی شهرها و نواحی حفظ خواهد شد.

براساس طرح پیشنهادی او، ایالتهای جدید، عبارت خواهند بود از کالیفرنیا، کالیفرنیای شمالی و کالیفرنیای جنوبی. اگر این طرح به وسیله رایدهندگان به نتیجه برسد، آنگاه فرماندار کالیفرنیا، آن را به کنگره تقدیم کرد تا ایجاد ساختار جدید 3 ایالتی برای کالیفرنیا به تصویب نمایندگان مردم هم برسد.

جاناتان ترلی، وکیل قانون اساسی و استاد دانشگاه بیان کرد که تصویب چنین طرحی به وسیله کنگره، غیرممکن نیست اما احتمال آن چندان بالا نیست؛ چرا که دموکراتها چیزهای زیادی از دست خواهند داد و به این وسیله در مقابل آنها مقاومت خواهند کرد. او توضیح میدهد که هماکنون کالیفرنیا در چشم دموکراتها مانند یک امپراطوری طلایی واحد است و پذیرش آن به عنوان 3 امپراطوری طلایی، دشوار است. از طرفی، به وجود آمدن 2 ایالت جدید، باعث میشود تا 2 عضو دیگر به مجلس سنای آمریکا اضافه شود و این موضوع، تنشهای پایانناپذیری را بین نمایندگان موجب خواهد شد.

گفتنی است که دراپر در سال 2014 نیز طرحی برای تفکیک کالیفرنیا پیشنهاد داده بود. براساس آن طرح که البته نتوانست امضای کافی به دست آورد و در انتخابات 2016 به رای گذاشته شود، قرار بود کالیفرنیا به 6 ایالت مختلف تقسیم شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *